Home » Blog » Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr KLC/61 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas panelu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Warsztaty w Szklarskiej Porębie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Szkoły podstawowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gliwice S.A., PAGED – Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A., BOSMAN spółka z o.o., PPHU SATEL-Górscy Sp. Jawna , „KOST-BET” Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, Anet Sp. z o.o., Elokon Polska , Igrol Sp. Z o.o., Netkom Sp. z o.o., TEDEX Production Sp. z o.o. , Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź , CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna, Pracownia Ozdób Choinkowych DAGMARA BIS Gracjan Jankowski, Rabugino

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.