Home » Blog » Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr RIJA/53 6 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Gdańsku
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rypiński oraz średzki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL WARSZAWA” S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A., FH Bartoszek sp.j., Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , „MEGA TV” S.C. , APS Energia , e-Biznes Sytem , Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mawey sp z o.o., SC2LABS , Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Danmar Sp.z o.o., GALWA-KOR , Euroimplant S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.