Home » Blog » Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr TZK/93 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Programu Spójności

Program dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Fundusze emerytalne
 • Wychowanie przedszkolne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łukowski oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Przeds. Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o., Elektrociepłownia Białystok S.A., Piedra Land Polska, „EAST & WEST” Sp. z o.o. , „E-kosztorysy.pl” , Arteria , ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński, Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o., Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, REGIMED Tomasik Jacek, Wuwer Sp. z o.o., JM Trade sp. z o.o. w organizacji , Trustee , Izabella Małgorzata Wyszomirska, Tomasz Tadeusz Wysokiński, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Całodobowe Centrum Stomatologii Spółka Cywilna.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.