Home » Blog » Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr TFA/77 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja podczas warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: olkuski oraz ełcki

  Upoważnieni beneficjenci to: CPC AMINO S.A., „Hydrobudowa-1″ S.A., Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX ŁAŃCUT” Sp. z o.o., A B M , ALMA-SAT S.C. , „GRUPA IBLOGE S.C.” JĘDRZEJ BENEDYKT, KATARZYNA MUSIAŁ, Akcelerator Innowacji NOT, Elektro-System Łukasz Leśniak, Kenpol Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda, NetClick Sp. z o.o. , Rabateo Sp. z o.o., „KAJ” STANISŁAW KAJDY , FIRMA STOL-KAR KOZIOŁ MAŁGORZATA, ZETO-RZESZÓW , „Agro-Technika”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.