Home » Blog » Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr LES/72 7 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Programu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas seminarium zawiera następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Rucianem
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Chełm oraz śremski

  Upoważnieni beneficjenci to: „AUSTERIA KROKUS” Spółdzielnia Socjalna, IMPEXMETAL – INTERMAT Sp. z o.o., IRENE & MOPAR Auta na gaz, KOZAK P.U.H. Zdzisław Kozak, Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” mgr inż. Tomasz Kisielewski , „AGROMET” ZEHS LUBAŃ Spółka z o.o., ANALIZY ONLINE , EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, P.P.H. KARWALA, TA Group , Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A., Asseco Poland S.A., XPLUS , Zakład Mechaniczny Sławomir Żebrowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.